KIHON DOSA RENZOKU

KIHON DOSA RENZOKU prawa strona

Tai No Henko Ichi\x2

Tai No Henko Ni\x2

Hiriki No Yosei Ichi\x2

Hiriki No Yosei Nilx2

Przejście górą przez cięcie

Shumatsu Dosa Ichi\x1

Shumatsu Dosa Nilx1 (bez ostatniego ruchu)

Shumatsu Dosa Ichi\x1 (bez ostatniego ruchu)

Po cięciu przejście do Hiriki No Yosei Ni

Hiriki No Yosei Ni\x2 (bez ostatniego ruchu)

Cofnięcie z powrotem do pozycji kamae

Hiriki No Yosei Ichi\x2

Tai No Henko Ni\x2

Tai No Henko Ichi\x2

KIHON DOSA RENZOKU- lewa strona

Tai No Henko Ichi\x2

Tai No Henko Ni\x2

Hiriki No Yosei Ichi\x2

Hiriki No Yosei Ni\x2

Przejście górą przez cięcie

Shumatsu Dosa Ichi\x1

Shumatsu Dosa Nilx1 (bez ostatniego ruchu)

Shumatsu Dosa Ichi\x1 (bez ostatniego ruchu)

Po cięciu przejście do Hiriki No Yosei Ni

Hiriki No Yosei Ni\x2 (bez ostatniego ruchu)

Cofnięcie z powrotem do pozycji kamae

Hiriki No Yosei Ichi\x2

Tai No Henko Ni\x2

Tai No Henko Ichi\x2

Dodaj komentarz