Stowarzyszenie IRIMI

Stowarzyszenie IRIMI zostało wpisane do KRS w lutym 2018. Powstało jako kontynuacja UKS Aikido Zabrze. Głównym celem działalności jest organizowanie zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze sportowo – rekreacyjnym, w szczególności treningi Yoshinkan Seiseikai Aikido oraz samoobrony.

Podstawowe dane:

 • Stowarzyszenie IRIMI
  ul. Klonowa 15/6, 41-800 Zabrze
 • NIP: 6482786981
  Regon: 369533383
  KRS: 0000719061
 • Konto bankowe: Bank PeKaO
  Numer konta: 12 1240 4849 1111 0010 7857 6589

Wyciąg ze statutu

§ 7

Stowarzyszenie działa i realizuje następujące cele:
1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
4) działalności charytatywnej,
5) działalności z zakresu kultury fizycznej na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo – rekreacyjnym, w szczególności wschodnich sztuk walk oraz samoobrony,
 2. organizowanie zajęć dla dorosłej części społeczeństwa o charakterze sportowo – rekreacyjnym, w szczególności wschodnich sztuk walk oraz samoobrony,
 3. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych,
 4. organizowanie konferencji, imprez kulturalnych, seminariów promujących ideę wschodnich sztuk walk,
 5. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 6. fundowanie stypendiów oraz finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 7. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.